Проекти


Министерство на земеделието и храните


ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА: ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ

ICYGEN проектира, разработи и внедри три уеб-базирани информационни системи:  Регистър на търговските и гражданските договори, Регистър на имотите и хидромелиоративните съоръжения и Регистър на търговските дружества на МЗХ.  Системите са разработени като съвкупност от модули, изпълняващи различни функции в зависимост от спецификата на процесите, които обслужват. Тези модули са проектирани така, че да работят с общи данни, без да се налага дублиране на въвеждането им.  Системите предоставят административен интерфейс за управление на номенклатури, настройки и потребители и техните права за достъп, поддържат справки за потребителите в системата, възможност за архивиране на данни и изваждането им от архив.

Всяка от системите следва специфична логика в зависимост от бизнес процеса на конкретната дирекция: Регистър на търговските и гражданските договори - управлява и поддържа досиета за търговските и гражданските договори с необходимата информация – данни за изпълнителя, предмет, обхват, срок, финансов ангажимент, бюджетна програма, аналитична информация и др.; Регистър на имотите и хидромелиоративните съоръжения - управлява и поддържа дейностите свързани с държавните имоти и хидромелиоративните съоръжения стопанисвани от МЗХ – местоположение, сигнатури, технически параметри, актове за собственост, ползватели и др.; Регистър на търговските дружества - управлява и поддържа профили на дружествата с необходимата информация – органи на управление, дялово участие, статус, финансова информация, годишни отчети, предоставени имоти и др.

Реализираните три системи оптимизират дейността на дирекциите в МЗХ и предоставят необходимата управленска информация. 

  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
Министерство на земеделието и храните

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved